Có 1 kết quả:

chā yāng

1/1

chā yāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

transplant rice seedlings

Một số bài thơ có sử dụng