Có 1 kết quả:

chā jìn

1/1

chā jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to insert
(2) to stick in
(3) to plug in (an electronic device)