Có 1 kết quả:

chā duì

1/1

chā duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut in line
(2) to jump a queue
(3) to live on a rural community (during the Cultural Revolution)