Có 1 kết quả:

huàn qì

1/1

huàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a breath (in swimming)
(2) to ventilate