Có 1 kết quả:

huàn qián

1/1

huàn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to change money
(2) to sell