Có 1 kết quả:

huàn fáng

1/1

huàn fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relieve a garrison
(2) to change guard complement