Có 1 kết quả:

chuāi zài huái lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tuck into one's bosom
(2) also written 搋在懷裡|搋在怀里