Có 1 kết quả:

chuǎi duó

1/1

chuǎi duó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate
(2) to surmise
(3) to appraise