Có 1 kết quả:

jiū xīn bā gān

1/1

jiū xīn bā gān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. grips the heart, seizes the liver (idiom); fear grips the heart
(2) worried out of one's wits
(3) scared stiff