Có 1 kết quả:

jiū dòu

1/1

jiū dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize and struggle with
(2) to tussle with
(3) fig. to seize and subject to public criticism (e.g. right-roaders during cultural revolution)