Có 1 kết quả:

jiē pī

1/1

jiē pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to expose and criticize