Có 1 kết quả:

huī zhī bù qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

impossible to get rid of