Có 1 kết quả:

huī dòng

1/1

huī dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wave sth
(2) to brandish