Có 1 kết quả:

huī shī

1/1

huī shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

in command of the army