Có 1 kết quả:

huī gē

1/1

huī gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to brandish a spear

Một số bài thơ có sử dụng