Có 1 kết quả:

huī gān

1/1

huī gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

swing (golf)