Có 1 kết quả:

huī hàn

1/1

huī hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sweat profusely

Một số bài thơ có sử dụng