Có 1 kết quả:

huī fā xìng

1/1

huī fā xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volatility