Có 1 kết quả:

huī fā yóu

1/1

huī fā yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) volatile oil (in general)
(2) gasoline