Có 1 kết quả:

huī wǔ

1/1

huī wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to brandish
(2) to wave sth