Có 1 kết quả:

huī huò

1/1

huī huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to squander money
(2) extravagant
(3) prodigal
(4) free and easy
(5) agile