Có 1 kết quả:

huī zhǔ

1/1

huī zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to brandish