Có 1 kết quả:

gē bǐ

1/1

gē bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put down the pen
(2) to stop writing