Có 1 kết quả:

sǔn hào

1/1

sǔn hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

hao mòn, hao hụt, hao tổn

Từ điển Trung-Anh

wear and tear