Có 1 kết quả:

bó dòu

1/1

bó dòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đấu tranh, đánh nhau

Từ điển Trung-Anh

(1) to wrestle
(2) to fight
(3) to struggle