Có 1 kết quả:

sāo yǎng

1/1

sāo yǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngứa, ngưa ngứa

Từ điển Trung-Anh

(1) to scratch (an itch)
(2) to tickle