Có 1 kết quả:

yáo yún

1/1

yáo yún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mix by shaking