Có 1 kết quả:

yáo bǎi zhōu

1/1

yáo bǎi zhōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

swing state (US politics)