Có 1 kết quả:

yáo gǔn

1/1

yáo gǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rock 'n' roll (music)
(2) to rock
(3) to fall off