Có 1 kết quả:

yáo gǔn yuè

1/1

yáo gǔn yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rock music
(2) rock 'n roll