Có 1 kết quả:

dǎo huǐ

1/1

dǎo huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to destroy
(2) to smash
(3) sabotage