Có 1 kết quả:

dǎo suì

1/1

dǎo suì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đập vụn, đập vỡ

Từ điển Trung-Anh

(1) to pound into pieces
(2) to mash