Có 1 kết quả:

dǎo mài

1/1

dǎo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to resell at a profit