Có 1 kết quả:

dǎo guǐ

1/1

dǎo guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks
(2) to cause mischief