Có 1 kết quả:

sōu guā

1/1

sōu guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rake in (money)
(2) to plunder
(3) to milk people dry