Có 1 kết quả:

sōu cháng guā dù ㄙㄡ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to search one's guts and belly (idiom); to racks one's brains for a solution