Có 1 kết quả:

sōu shēn

1/1

sōu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do a body search
(2) to frisk