Có 1 kết quả:

gǎo hǎo

1/1

gǎo hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do well at
(2) to do a good job