Có 1 kết quả:

gǎo dìng

1/1

gǎo dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fix
(2) to settle
(3) to wangle