Có 1 kết quả:

gǎo hùn

1/1

gǎo hùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confuse
(2) to muddle
(3) to mix up