Có 1 kết quả:

bān chū qù

1/1

bān chū qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move out (vacate)
(2) to shift sth out