Có 1 kết quả:

bān xuàn tou

1/1

bān xuàn tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to move the shoes on the shoe tree (idiom)
(2) fig. to expose shameful secrets (old)