Có 1 kết quả:

dā biàn

1/1

dā biàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at one's convenience
(2) in passing