Có 1 kết quả:

dā biàn chē

1/1

dā biàn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hitch a ride