Có 1 kết quả:

dā gū

1/1

dā gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to connect
(2) to discuss