Có 1 kết quả:

dā zuò

1/1

dā zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to travel by
(2) to ride on