Có 1 kết quả:

dā bāng

1/1

dā bāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to travel together
(2) thanks to