Có 1 kết quả:

dā bǎ shǒur

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 搭把手[da1 ba3 shou3]