Có 1 kết quả:

dā jiē piàn

1/1

dā jiē piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buckle
(2) connector
(3) overlapping joint