Có 1 kết quả:

dā jià zi

1/1

dā jià zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put up scaffolding
(2) to build a framework
(3) to launch an enterprise